Regulamin Sklepu Internetowego marki AQUILA-TARGETS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym www.aquila-targets.pl („Sklep Internetowy”) oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
2. Regulaminowi podlegają wszystkie Umowy i Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Usług Sklepu Internetowego zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
4. Klient wyraża zgodę na korzystanie ze Sklepu Internetowego w oparciu o Regulamin poprzez korzystanie ze strony internetowej  www.aquila-targets.pl
5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedającego.

Rozdział II
Definicje


1. Sprzedający: marka AQUILA-TARGERS należąca do Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kewi” Ewa Kwiatkowska, z siedzibą w Nowej Chełmży ul. 1 Maja 1, 87-140 Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, NIP: 8792267874, REGON: 341476477;
2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z Usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
3. Sklep Internetowy: sklep internetowy marki AQUILA-TARGERS prowadzony przez Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługową „Kewi” Ewa Kwiatkowska, działający pod adresem www.aquila-targets.pl;
4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
6. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, śledzić status złożonego przez siebie zamówienia, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
7. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron);
8. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługową „Kewi” Ewa Kwiatkowska na rzecz Klientów w Sklepie Internetowym w oparciu o Regulamin, w tym sprzedaż Produktów.
9. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

Rozdział III
Rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług w Sklepie Internetowym

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub mailowo.
2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym
3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w formularzu zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
5. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
6. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności rodzaj zamówionego Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób płatności, sposób i termin dostawy.
Złożone zamówienie należy potwierdzić klikając w link potwierdzający zamówienie.
7. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać na 3 sposoby:
a) gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”)
b) za pośrednictwem internetowego serwisu rozliczeniowego „Przelewy24”, do którego przekierowanie następuje bezpośrednio ze Sklepu Internetowego.
c) a pomocą tradycyjnego przelewu na konto bankowe na numer konta: BS Brodnica 54 9484 1017 2600 0229 3576 0001
8. Tytuł wykonywanego przez Klienta przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
9. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie On przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków, Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
10. Towar jest wysyłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za zamówione Produkty. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”, należność za zamówienie Klient obowiązany jest uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta należności za zamówienie do rąk kuriera, w razie wyboru opcji płatności „za pobraniem”, towar nie zostanie Klientowi wydany.
11. Zamówienia nieopłacone w przeciągu 2 dni kalendarzowych od czasu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym będą przez Sprzedającego anulowane, z wyjątkiem zamówień, w których wybrana została opcja płatności „za pobraniem”.
12. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. W opisanej sytuacji, Klient obowiązany jest poinformować Sprzedającego o woli częściowej realizacji złożonego zamówienia, bądź też o woli jego anulowania w przeciągu 48 godzin od otrzymania od Sprzedającego wiadomości o niedostępności części zamówionych przez Niego Produktów.
13. Wszelkie płatności między Sprzedającym a Klientem następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

Rozdział IV
Dostawa Produktów i czas realizacji zamówienia

1. Towary dostarczane są wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza dwóch dni roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
3. W przypadku zamówienia realizowanego z formą płatności z góry ( inaczej przedpłatą), termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego.
5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem zaznaczonej przez niego opcji przesyłki.
6. Koszty dostawy mogą zależeć od wagi oraz wymiarów paczki. Koszty te wskazane będą w formularzu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego lub w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.
9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Rozdział V
Prawo do odstąpienia od umowy, zwrot Produktów i ceny zakupu

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta).
2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedającego, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@aquila-targets.pl lub adres pocztowy Sprzedającego tj.
Firma H.P.U. KEWI
Ewa Kwiatkowska
1 Maja 1 Nowa Chełmża
87-140 Chełmża.

3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron umowy oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez wysłanie ich na adres Sprzedającego,
tj
Firma H.P.U. KEWI
Ewa Kwiatkowska
1 Maja 1 Nowa Chełmża
87-140 Chełmża
5. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku wyboru metody płatności „za pobraniem”, zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności zrealizowany zostanie poprzez przelew bankowy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanych Produktów do Sprzedającego w następstwie odstąpienia od umowy ponosi Klient.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie obejrzenie i przymierzenie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Rozdział VI
Rękojmia oraz tryb postępowania reklamacyjnego

Preferowany przez nas sposób reklamacji:
Zanim odeślesz do nas produkt prosimy o przesłanie Reklamacji na adres mailowy kontakt@aquila-targets.pl ( najlepiej załącz wypełniony formularz reklamacji, oraz jeśli to możliwe zdjęcia pokazujące zaistniały problem)
1. Reklamacje Klient może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@aquila-targets.pl
lub za pomocą listu poleconego na adres:
Firma H.P.U. KEWI
Ewa Kwiatkowska
1 Maja 1 Nowa Chełmża
87-140 Chełmża
2. Zdarzenia objętych rękojmią za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów, zastosowanie mają ustawowe terminy zgłaszania roszczeń zgodnie z art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej Klienta, numer telefonu kontaktowego do Klienta, dowód zakupu, nazwę reklamowanego produktu, datę zakupu, datę odbioru przesyłki z produktem, szczegółowy opis powodu reklamacji. Można również skorzystać z przygotowanego przez nas formularza reklamacyjnego.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego/poczty elektronicznej przez Sprzedającego.
5. O decyzji Sprzedającego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej lub na adres podany w liście poleconym, z którego została wysłana reklamacja.

Rozdział VII
Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie i na warunkach określonych ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kewi” Ewa Kwiatkowska, z siedzibą w Nowej Chełmży ul. 1 Maja 1, 87-140 Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, NIP: 8792267874, REGON: 341476477.
3. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do pociągnięcia go do odpowiedzialności.
4. Udostępniając formularz rejestracyjny Sprzedający określa dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi wymagającej założenia Konta w Sklepie Internetowym. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z Usługi wymagającej założenia Konta.
5. Klient ma prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Klient może realizować prawo wglądu oraz prawo do modyfikacji danych korzystając z Konta w Sklepie Internetowym.
6. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby której zostały zebrane.

Rozdział VIII
Dodatkowe szczegóły przetwarzania danych osobowych
w świetle art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem odpowiadającym za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami jest marka AQUILA-TARGERS należąca do Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „Kewi” Ewa Kwiatkowska, z siedzibą w Nowej Chełmży ul. 1 Maja 1, 87-140 Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, NIP: 8792267874, REGON: 341476477, która jest operatorem strony internetowej www.aquila-targets.pl
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@aquila-targets.pl
2. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas: wystawienia komentarza, składania zamówienia, zakładania konta lub w przesłanym przez Ciebie zapytaniu.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
a) zawarcie i wykonanie łączących nas umów tj. umowy sprzedaży; świadczenie usług indywidualnych, na zamówienie specjalne klienta; umożliwienia dokonywania transakcji i płatności za towary zakupione w naszym sklepie;
b) obsługa klienta- obsługi zapytań, które do nas kierujesz; doprecyzowanie szczegółów umów indywidualnych; zapytania związane z jak najlepszą realizacją umów.
c) wykonywanie obowiązków prawnych, w tym: rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i zwrotów, wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, w szczególności podatkowych i rachunkowych. Twoje dane potrzebne do wykonania prawnych obowiązków będziemy przechowywać tak jak długo będzie wisiał na nas obowiązek prawny tj. tak długo jak będziesz mógł zwrócić, zareklamować towar lub tak długo jak nakazują nam przepisy podatkowe względem dokumentów księgowych. Twoja historia zamówień jako użytkownika zalogowanego będzie tak długo dostępna, jak umożliwia Ci to oferta świadczenia usług.
d) Dochodzenie roszczeń- prowadzenie ewentualnych windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Egzekwowanie należności z tytułu uszkodzonej zawartości przesyłki ( nasz prawnie uzasadniony interes). Dzięki temu możemy m.in. rościć odszkodowania od firm kurierskich, za nienależycie wykonaną usługę, zgubione, jak i zniszczone przesyłki.
e) Marketing bezpośredni- rzadko wysyłamy maile z ofertami, jednak zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego ich wysyłania. Będą to informacje o akcjach organizowanych przez markę AQUILA-TARGETS: o programach lojalnościowych, konkursach oraz akcjach promocyjnych, w których możesz wziąć udział. Na tą chwilę otrzymasz może 1 lub 2 wiadomości w roku, więc nie będziesz obrzucony ofertami. Marketing ten będzie działał do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej chwili możesz zgłosić brak chęci na otrzymywanie takich informacji.
4. Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz marki AQUILA-TARGES w tym: usługi informatyczne ( głównie dbałość o poprawne funkcjonowanie sklepu), operatorzy płatności internetowych, firmy świadczące usługi doręczycielskie, firmy księgowe, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
Nie przekazujemy Twoich danych osobom postronnym, niezwiązanym z prowadzoną przez nas działalnością.
5. Jak możesz zarządzać swoimi danymi?
Masz prawo dostępu do Twoich danych, które nam podałeś i które przetwarzamy. Masz prawo do ich zmieniania, poprawiania, przenoszenia, usunięcia, Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
6. Czy Twoje dane są bezpieczne?
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione w celu wykonania powierzonych im niezbędnych zadań.
Dbamy również, by podmioty u których zamawiamy usługi pośrednie dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa zwłaszcza, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Rozdział IX
Ochrona praw własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do poszczególnych elementów i projektów wzorniczych, tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów są zastrzeżone na rzecz Sprzedającego.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych do utworów, wzorów, zdjęć i innych elementów graficznych, baz danych, programów, narzędzi, znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
3. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Sklepie Internetowym bez pisemnej zgody Sprzedającego oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed zmianą Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
4. Regulamin jak i jego ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji w Sklepie Internetowym.